ทรัพยากร
"ลานสกาโมเดล" โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน / รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง / RB129 จ4ล 2559
Bib 10103
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก