วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Passive voice Tense ฉบับสมบูรณ์/มณฑ..
มณฑิตา ดีวิจิตร
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเท..
ไลฟ์เอบีซี
เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่..
กองบรรณาธิการสำ..
คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้อ..
จื๋อลี่ เฉิน
English Grammar ฉบับสมบูรณ์/สาธินี ..
สาธินี สาดบุญส..
English Vocabuary For Beginners หน..
บรรณาธิการสำนัก..
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ/ผศ.ดร.พนิตน..
ผศ.ดร.พนิตนาฏ ..
English Struture โครงสร้างภาษาอังกฤ..
ผศ.นลินี (สินธุ..
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Sentence Co..
ผศ.ดร.พนิตนาฏ ..
เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟิตสู่บทส..
ดร.สุทัศน์ -สุภ..
กริยา 3 ช่อง ฉบับท่องจำเตรียมสอบ/ศร..
ศรายุทธ ดอนมอญ
เก่งไวยากรณ์อังกฤษพิชิตความสำเร็จ ฉ..
ดร.รุ่งเพชร ศร..
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Error Detec..
ผศ.ดร.พินิตนาฏ ..
ฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ด้วยตัวเอง/ค..
ครูอ๊ะ อชิรญา
เก่งภาษาอังกฤษ เก่งศัพท์ ฉบับภาพสุด..
จาง หว่านฉี
English รอบตัวคุณ/ดร.เอกสิทธิ์ เที..
ดร.เอกสิทธิ์ เ..
Expanding reading Skills Level 1/มา..
มาลินี จันทวิมล
พูดอังกฤษได้เป๊ะ ได้ต้องเรียนเมืองน..
ณัชชานันท์ เลี..
เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน/..
B Team
ซุปเปอร์ อิงลิช แกรมมาร์ เก่งแกรมมา..
วีระชัย พิพัฒน..
เก่งอังกฤษแบบครบๆ จบในเล่มเดียว by ..
ดร.กอร์ดอน รุจ..
เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ/ครูกวาง..
ครูกวาง ยุวนาฏ ..
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์/พิชากร ..
พิชากร มุ่งมั่น
100 วัน 1000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาอัง..
B TEAM
อีเมล์ภาษาอังกฤษ/อาจารย์เอก
อาจารย์เอก
Easy English in Use พูดภาษาอังกฤษง่..
แพก ซอนยอบ
เก่งฟิตพื้นฐานภาษาอังกฤษ/สุทัศน์ ส..
สุทัศน์ สังคะพ..
O.K.English พูดอังกฤษเก่งอย่างเทพ/B..
Bele
Advanced English Grammar For High L..
สำราญ คำยิ่ง
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : B..
เบตตี ชรัมพ์เฟอ..
Reading 101 เทคนิคการอ่านและการเดาอ..
อาจารย์ลูกปัด
รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์/ชำ..
ชำนาญ ศุภนิตย์
Advanced English Grammar For High L..
สำราญ คำยิ่ง
Grammar Master ตำราไวยากรณ์ภาษาอังก..
ผศ.ดร.พนิตนาฏ ..
คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษฉบับง่ายที่สุ..
ทอม แจ๊ค และซูซาน
รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล..
มหาวิทยาลัยมหิดล
Perfect English For Everyday Conver..
ประไพ ภูงามเชิง
รักนะจึงบอก/แพทยสภา
แพทยสภา
จักรวาลในคุรบานี : ธรรมชาติสรรพสัตว..
อภิรัฐ คำวัง
ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่..
โครงการพัฒนาสถา..
English Writing ฉบับสมบูรณ์/ม.ล.ฐนิ..
ม.ล.ฐนิสา ชุมพล
วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ..
ดร.พยงค์ เทพอัก..
Survey Findings Report Multiple Ind..
สำนักงานสถิติแห..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร
เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์/สมศักดิ์ น..
สมศักดิ์ นวลแก้ว
ชีวเคมีทางการแพทย์/ ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
สุขภาพจิตและจิตเวช/ศริญญา จริงมาก
ศริญญา จริงมาก
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฏี และการป..
จักรพันธ์ เพ็ชร..
เวชศาสตร์การนอนหลับขั้นพื้นฐาน สำหร..
กัลยา ปัญจพรผล..
Case-Based Mesical Pharmacology กรณ..
มฑิรุทธ มุ่งถิ..
การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อก..
วีรศักดิ์ เมือ..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร
การดูแลรักษาภาวะช็อกในห้องฉุกเฉิน/ว..
วินชนะ ศรีวิไล..
การพยาบาลผู้สูงอายุ:การสร้างเสริมสุ..
รศ.ดร.วณิชา พึ..
กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฏี แ..
ลัดดาวัลย์ ไวย..
การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์/กาญจนา..
กาญจนา ศรีสวัส..
ชีวิทยาทางทันตกรรมจัดฟัน: หลักการแล..
ชิดชนก ลีธนะกุล
ภูมิคุ้มกันวิทยา/ปาริชาติ พุ่มขจร
ปาริชาติ พุ่มขจร
การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้าน..
ผศ.ดร.มลินี สม..
การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโร..
กรกฏ อภิรัตน์ว..
การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน/สุปาณี..
สุปาณี สุนทรโล..
ครอบและสะพานฟัน 1 (ฉบับปรับปรุง)/สา..
สาขาครอบและสะพา..
ครอบและสะพานฟัน 3 (ฉบับปรับปรุง)/สา..
สาขาครอบและสะพา..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุ..
นิราศศิริ โรจน..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : ..
พ.ต.ท. ภาสกร เ..
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใ..
ขวัญฤทัย พันธุ
จีโนมิกส์ทางทันตกรรมคลินิก/ฑัณฑริรา..
ฑัณฑริรา พรทวี..
วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟ..
ผศ.ดร.กุสุมาวดี..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/บัญชา พุ..
บัญชา พุ่มพฤกษ..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏ..
รศ.ดร.ขวัญเมือง..
ตำราเวชศาสตร์ครอบครัว/สุชาติ ศุภปี..
สุชาติ ศุภปีติพร
ทฤษฎีพื้นฐานการตรวจวินิจฉัยทางการแพ..
นพ.โกวิท คัมภี..
ยาจีน/นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
นพ.โกวิท คัมภี..
เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดู..
กนกพร ภิญโญพรพ..
การถ่ายภาพทางทันตกรรม/ยุทธนา คูวุฒ..
ยุทธนา คูวุฒยากร
การดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้บกพร่องท..
ภัชรพล สำเนียง
อาการวิทยา ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุง)/..
ลัลธริมา ภู่พั..
โรคไร้เชื้อบูรณาการสุขภาพ : แนวทางป..
ผศ.ดร.กมลมาลย์ ..
คู่มือกดจุด 174 จุด หยุดป่วยตามหลัก..
วรรธนะ มโนภินิ..
หายเหนื่อยแน่ แค่นวดไตวันละ 1 นาที/..
เทะระบะยะชิ โย..
การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม/ผศ..
ผศ.ดร.ภก.ลือรัต..
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ/พรรณทิพา ศัก..
พรรณทิพา ศักดิ..
วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ..
ดร.พยงค์ เทพอัก..
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ความไม่สมดุล..
ผศ.ดร.กมลมาลย์ ..
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลัก..
วิโรจน์ ไววานิ..
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลัก..
วิโรจน์ ไววานิ..
นโยบายสาธารณะ แนวคิด การวิเคราะห์ แ..
ชนิดา จิตตรุทธะ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูร..
สภาวิชาชีพบัญชี..
พฤติกรรมการบริหารองค์การ/ศ.ดร.อรุณ ..
ศ.ดร.อรุณ รักธ..
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ/ผ..
ผศ.ดร.กัลยารัตน..
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์..
รศ.ดร.จิรประภา ..
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล/วิรัช วิ..
วิรัช วิรัชนิภ..
การวินิจฉัยโรคปริทันต์แบบใหม่และการ..
ศิโรรัช วัชรานาถ
โมเลกุลชีวิต/ผศ.ดร.สุเมธ วจนรจนา
ผศ.ดร.สุเมธ วจ..
นิตยสารชีวจิต (1 มิถุนายน 2564)/บร..
บริษัทอมรินทร์พ..
พฤติกรรมองค์การ/เจษฏา นกน้อย
เจษฏา นกน้อย
วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ..
ชนิดา จิตตรุทธะ
ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแ..
กิตติพงษ์ คงสม..
จิตวิทยาองค์การ/รัตติกรณ์ จงวิศาล
รัตติกรณ์ จงวิศาล
การบริหารโครงการแนวปฏิบัติจริง/รศ.ว..
รศ.วิสูตร จิระ..
เวทมนตร์ดูแลผู้สูงวัย ช่วยฟื้นฟูผู้..
ฮะเซะโก ซีเนียร..
เทคนิคการประเมินโครงการ/ดร.สมคิด พ..
ดร.สมคิด พรมจุ้ย
นิตยสารสารคดี (มิถุนายน 2564)/บริษั..
บริษัทวิริยะธุร..
รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้ส..
กองทุนบำเหน็จบำ..
ยาสีฟันและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขอนามัยใ..
กิตติโชติ วรโช..
ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม/วิทยา ถิฐาพั..
วิทยา ถิฐาพันธ..
ปริทรรศน์นักทฤษฏีมนุษยศาสตร์และสัมค..
วิศรุต พึ่งสุนทร
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมก..
สำนักงานคณะกรรม..
Super Easy Conversation อังกฤษ สั้น..
แพก ซอนยอบ
Systematic Reading1/รศ.ชื่นชีวี เฉ..
รศ.ชื่นชีวี เฉ..
จะไม่รอให้เกิดพายุ : กรมควบคุมโรคแล..
แสงทอง จันทร์เ..
เส้นทางต่อสู้ของมาลาเรีย ในประวัติศ..
แสงทอง จันทร์เ..
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื..
ธีรพล ทิพย์พยอม
ตัวกำหนดสุขภาพทางสังคมและการดำเนินง..
ศ.ดร.ทพญ.สุดาดว..
เทศกาล ประเพณี และการแสดงศิลปวัฒนธร..
สำนักงานปลัดกระ..
คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563..
นพ.กัมปนาท วีร..
จะไม่รอให้เกิดพายุ : กรมควบคุมโรคแล..
แสงทอง จันทร์เฉิด
การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : ว..
รศ.ดร.พลอย สืบ..
องค์การและการจัดการ/รศ.สมคิด บางโม
รศ.สมคิด บางโม
แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์/ส..
สัญญา เคณาภูมิ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อ..
G+
กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ/รศ...
รศ.อำไพ จารุวัช..
วิจัยเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณ..
จักรพันธ์ เพ็ช..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาให้บริการ

หนังสือมาใหม่

ค้นหางานวิจัย

ค้นหาผลงานวิชาการ

CINAHL

ThaiLIS

MOOC Online
javascript:void(0)
รายชื่อเอกสารเข้าใหม่ประจำเดือน มกราคม โครงการ TDC เป็นรายชื่อเอกสารที่มีการป้อนข้อมูลระบบในเดือน มกราคม 2022 ของโครงการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.