วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้อ..
จื๋อลี่ เฉิน
English Vocabuary For Beginners หน..
บรรณาธิการสำนัก..
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ/ผศ.ดร.พนิตน..
ผศ.ดร.พนิตนาฏ ..
English Struture โครงสร้างภาษาอังกฤ..
ผศ.นลินี (สินธุ..
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Sentence Co..
ผศ.ดร.พนิตนาฏ ..
เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟิตสู่บทส..
ดร.สุทัศน์ -สุภ..
กริยา 3 ช่อง ฉบับท่องจำเตรียมสอบ/ศร..
ศรายุทธ ดอนมอญ
เก่งไวยากรณ์อังกฤษพิชิตความสำเร็จ ฉ..
ดร.รุ่งเพชร ศร..
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Error Detec..
ผศ.ดร.พินิตนาฏ ..
ฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ด้วยตัวเอง/ค..
ครูอ๊ะ อชิรญา
เก่งภาษาอังกฤษ เก่งศัพท์ ฉบับภาพสุด..
จาง หว่านฉี
English รอบตัวคุณ/ดร.เอกสิทธิ์ เที..
ดร.เอกสิทธิ์ เ..
Expanding reading Skills Level 1/มา..
มาลินี จันทวิมล
พูดอังกฤษได้เป๊ะ ได้ต้องเรียนเมืองน..
ณัชชานันท์ เลี..
เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน/..
B Team
ซุปเปอร์ อิงลิช แกรมมาร์ เก่งแกรมมา..
วีระชัย พิพัฒน..
เก่งอังกฤษแบบครบๆ จบในเล่มเดียว by ..
ดร.กอร์ดอน รุจ..
เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ/ครูกวาง..
ครูกวาง ยุวนาฏ ..
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์/พิชากร ..
พิชากร มุ่งมั่น
100 วัน 1000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาอัง..
B TEAM
อีเมล์ภาษาอังกฤษ/อาจารย์เอก
อาจารย์เอก
Easy English in Use พูดภาษาอังกฤษง่..
แพก ซอนยอบ
เก่งฟิตพื้นฐานภาษาอังกฤษ/สุทัศน์ ส..
สุทัศน์ สังคะพ..
O.K.English พูดอังกฤษเก่งอย่างเทพ/B..
Bele
Advanced English Grammar For High L..
สำราญ คำยิ่ง
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : B..
เบตตี ชรัมพ์เฟอ..
รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์/ชำ..
ชำนาญ ศุภนิตย์
Advanced English Grammar For High L..
สำราญ คำยิ่ง
Grammar Master ตำราไวยากรณ์ภาษาอังก..
ผศ.ดร.พนิตนาฏ ..
คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษฉบับง่ายที่สุ..
ทอม แจ๊ค และซูซาน
รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล..
มหาวิทยาลัยมหิดล
Perfect English For Everyday Conver..
ประไพ ภูงามเชิง
รักนะจึงบอก/แพทยสภา
แพทยสภา
จักรวาลในคุรบานี : ธรรมชาติสรรพสัตว..
อภิรัฐ คำวัง
ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่..
โครงการพัฒนาสถา..
English Writing ฉบับสมบูรณ์/ม.ล.ฐนิ..
ม.ล.ฐนิสา ชุมพล
วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ..
ดร.พยงค์ เทพอัก..
Survey Findings Report Multiple Ind..
สำนักงานสถิติแห..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร
เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์/สมศักดิ์ น..
สมศักดิ์ นวลแก้ว
สุขภาพจิตและจิตเวช/ศริญญา จริงมาก
ศริญญา จริงมาก
Case-Based Mesical Pharmacology กรณ..
มฑิรุทธ มุ่งถิ..
การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อก..
วีรศักดิ์ เมือ..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร
การดูแลรักษาภาวะช็อกในห้องฉุกเฉิน/ว..
วินชนะ ศรีวิไล..
การพยาบาลผู้สูงอายุ:การสร้างเสริมสุ..
รศ.ดร.วณิชา พึ..
กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฏี แ..
ลัดดาวัลย์ ไวย..
การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์/กาญจนา..
กาญจนา ศรีสวัส..
ชีวิทยาทางทันตกรรมจัดฟัน: หลักการแล..
ชิดชนก ลีธนะกุล
ภูมิคุ้มกันวิทยา/ปาริชาติ พุ่มขจร
ปาริชาติ พุ่มขจร
การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโร..
กรกฏ อภิรัตน์ว..
การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน/สุปาณี..
สุปาณี สุนทรโล..
ครอบและสะพานฟัน 1 (ฉบับปรับปรุง)/สา..
สาขาครอบและสะพา..
ครอบและสะพานฟัน 3 (ฉบับปรับปรุง)/สา..
สาขาครอบและสะพา..
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใ..
ขวัญฤทัย พันธุ
จีโนมิกส์ทางทันตกรรมคลินิก/ฑัณฑริรา..
ฑัณฑริรา พรทวี..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/บัญชา พุ..
บัญชา พุ่มพฤกษ..
ทฤษฎีพื้นฐานการตรวจวินิจฉัยทางการแพ..
นพ.โกวิท คัมภี..
ยาจีน/นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
นพ.โกวิท คัมภี..
เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดู..
กนกพร ภิญโญพรพ..
โรคไร้เชื้อบูรณาการสุขภาพ : แนวทางป..
ผศ.ดร.กมลมาลย์ ..
คู่มือกดจุด 174 จุด หยุดป่วยตามหลัก..
วรรธนะ มโนภินิ..
หายเหนื่อยแน่ แค่นวดไตวันละ 1 นาที/..
เทะระบะยะชิ โย..
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ/พรรณทิพา ศัก..
พรรณทิพา ศักดิ..
วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ..
ดร.พยงค์ เทพอัก..
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ความไม่สมดุล..
ผศ.ดร.กมลมาลย์ ..
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลัก..
วิโรจน์ ไววานิ..
นโยบายสาธารณะ แนวคิด การวิเคราะห์ แ..
ชนิดา จิตตรุทธะ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูร..
สภาวิชาชีพบัญชี..
พฤติกรรมการบริหารองค์การ/ศ.ดร.อรุณ ..
ศ.ดร.อรุณ รักธ..
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ/ผ..
ผศ.ดร.กัลยารัตน..
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์..
รศ.ดร.จิรประภา ..
โมเลกุลชีวิต/ผศ.ดร.สุเมธ วจนรจนา
ผศ.ดร.สุเมธ วจ..
นิตยสารชีวจิต (1 มิถุนายน 2564)/บร..
บริษัทอมรินทร์พ..
พฤติกรรมองค์การ/เจษฏา นกน้อย
เจษฏา นกน้อย
วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ..
ชนิดา จิตตรุทธะ
ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแ..
กิตติพงษ์ คงสม..
จิตวิทยาองค์การ/รัตติกรณ์ จงวิศาล
รัตติกรณ์ จงวิศาล
การบริหารโครงการแนวปฏิบัติจริง/รศ.ว..
รศ.วิสูตร จิระ..
เวทมนตร์ดูแลผู้สูงวัย ช่วยฟื้นฟูผู้..
ฮะเซะโก ซีเนียร..
เทคนิคการประเมินโครงการ/ดร.สมคิด พ..
ดร.สมคิด พรมจุ้ย
นิตยสารสารคดี (มิถุนายน 2564)/บริษั..
บริษัทวิริยะธุร..
รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้ส..
กองทุนบำเหน็จบำ..
ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม/วิทยา ถิฐาพั..
วิทยา ถิฐาพันธ..
ปริทรรศน์นักทฤษฏีมนุษยศาสตร์และสัมค..
วิศรุต พึ่งสุนทร
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมก..
สำนักงานคณะกรรม..
Super Easy Conversation อังกฤษ สั้น..
แพก ซอนยอบ
Systematic Reading1/รศ.ชื่นชีวี เฉ..
รศ.ชื่นชีวี เฉ..
เส้นทางต่อสู้ของมาลาเรีย ในประวัติศ..
แสงทอง จันทร์เ..
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื..
ธีรพล ทิพย์พยอม
เทศกาล ประเพณี และการแสดงศิลปวัฒนธร..
สำนักงานปลัดกระ..
คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563..
นพ.กัมปนาท วีร..
การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : ว..
รศ.ดร.พลอย สืบ..
องค์การและการจัดการ/รศ.สมคิด บางโม
รศ.สมคิด บางโม
แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์/ส..
สัญญา เคณาภูมิ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อ..
G+
กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ/รศ...
รศ.อำไพ จารุวัช..
วิจัยเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณ..
จักรพันธ์ เพ็ช..
English Grammar ฉบับสมบูรณ์/สาธินี ..
สาธินี สาดบุญส..
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล/วิรัช วิ..
วิรัช วิรัชนิภ..
Passive voice Tense ฉบับสมบูรณ์/มณฑ..
มณฑิตา ดีวิจิตร
หลักการส่งเสริมสุขภาพ/ณรงค์ศักดิ์ ห..
ณรงค์ศักดิ์ หนู..
ภาวะวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ เล่ม 1/นพ..
นพ.รัฐชัย แก้ว..
ตัวกำหนดสุขภาพทางสังคมและการดำเนินง..
ศ.ดร.ทพญ.สุดาดว..
การรักษาทารกในครรภ์/ตวงสิทธิ์ วัฒก..
ตวงสิทธิ์ วัฒก..
เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์..
จินตนา สัตยาศั..
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการให้คำ..
cอภิชัย วรรธนะ..
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย/จิราภรณ์ ศร..
จิราภรณ์ ศรีอ่อน
ไวรัสวิทยา/วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิล..
วิไลลักษณ์ ศิร..
ชีวเคมีทางการแพทย์/ ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
สุขภาพจิตและจิตเวช/ผศ.ดร.ศริญญา จริ..
ผศ.ดร.ศริญญา จร..
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับก..
กรองกาญจน์ ชูทิ..
เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัต..
รศ.ดร.สุรีย์พัน..
ยาสีฟันและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขอนามัยใ..
กิตติโชติ วรโช..
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือ..
ผศ.ดร.จารีศรี ..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุ..
นิราศศิริ โรจน..
การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม/ผศ..
ผศ.ดร.ภก.ลือรัต..
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลัก..
วิโรจน์ ไววานิ..
อาการวิทยา ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุง)/..
ลัลธริมา ภู่พั..
การถ่ายภาพทางทันตกรรม/ยุทธนา คูวุฒ..
ยุทธนา คูวุฒยากร
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การเตรียมน้ำบริ..
cกลศร ภัคโชตาน..
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก/ไ..
ไกลตา ศรีสิงห์..
คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก/รศ.นพ.ทวี..
รศ.นพ.ทวี ศิริ..
Vaccine War สมรภูมิวัคซีนโควิด-19/ผ..
ผศ.ดร.ป๋วย อุ่..
แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้..
รศ.ดร.อะเคื้อ ..
ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้นเฉียบพลัน..
ชลธิชา ศรีวานิ..
กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีตป..
ดร.นพดล เหลืองภ..
สรุปประเด็น ถาม-ตอบ ปัญหาโรคกระดูกส..
รศ.นพ.วิชาญ ยิ..
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 7 ห..
ศ.นพ.วิโรจน์ ไว..
สุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด..
โทะโมะโอะ ยะมะดะ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระ..
ปิยะนุช ชูโต
แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน/รศ.ด..
รศ.ดร.ศิวพร อึ..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฏี..
เกศินี สราญฤทธ..
เวชศาสตร์การนอนหลับขั้นพื้นฐาน สำหร..
กัลยา ปัญจพรผล..
รังสีวิทยา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รั..
ธวัชชัย ชัยวัฒ..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร
รังสีวิทยาของเนื้องอกกระดูกและเนื้อ..
พรรณทิพย์ ธรรม..
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน/พิรมน ..
พิรมน การย์กุล..
ทฤษฏี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแ..
เกษแก้ว เสียงเ..
การศึกษาทางวิทยาการระบาด/อาจินต์ ส..
อาจินต์ สงทับ
ภาพรวมการผลิตยา/รัตติรส คนการณ์
รัตติรส คนการณ์
การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญ..
เนตรทอง นามพรม..
การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร : สมุนไพร..
อรสร สารพันโชต..
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย/..
ผศ.ดร.สมบัติ ส..
กัญชาทางการแพทย์/ไมเคิล แบกเกส
ไมเคิล แบกเกส|..
การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยา..
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ..
ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ เล่ม 2/นพ...
นพ.รัฐชัย แก้ว..
นิตยสารชีวจิต (16 มกราคม 2565)/บริษ..
บริษัทอมรินทร์พ..
ตำราเวชศาสตร์ครอบครัว/สุชาติ ศุภปี..
สุชาติ ศุภปีติพร
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเฉพาะที่..
กมลวรรณ เอี้ยงฮง
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร
อนามัยโรงเรียน/รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชี..
รศ.ดร.วราภรณ์ บ..
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ/..
เพ็ญศักดิ์ จันท..
ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์/พ..
พราหมณ์ บูรพา
บันทึกของแผ่นดิน 12 กัญชา และผองเพื..
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ..
โรคหลอดเลือดหัวใจ : การส่งเสริมการจ..
รศ.ดร.อาภรณ์ ด..
พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง/ม..
มัทนา เจริญวงศ์
การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้าน..
ผศ.ดร.มลินี สม..
ไมโครไบโอตาและภูมิคุ้มกันของทางเดิน..
ปารเมศ เทียนนิ..
อายุรศาสตร์พื้นฐาน/ศิวศักดิ์ จุทอง..
ศิวศักดิ์ จุทอ..
การนอนหลับในผู้อายุ สำหรับ แพทย์ พย..
วิสาข์สิริ ตัน..
ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ : เมแทบอ..
ตรีทิพย์ รัตนว..
Ambulatory Medicine/บุษยมาส ชีวสกุ..
บุษยมาส ชีวสกุ..
การบริการอนามัยครอบครัว/ผศ.ดร.นพมาศ..
ผศ.ดร.นพมาศ ศร..
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ/สุภางค์ จันท..
สุภางค์ จันทวานิช
ภาวะผู้นำ ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางส..
รัตติกรณ์ จงวิศาล
หลักชีวเคมีทางการแพทย์/คณาจารย์ภาคว..
คณาจารย์ภาควิชา..
การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยท..
สุรีย์พันธุ์ ว..
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ/รศ.ดร.จุฑามา..
รศ.ดร.จุฑามาศ ..
การพัฒนาเครื่องมือวัดในการวิจัยพฤติ..
ผศ.ดร.ศรัณย์ พ..
การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา/สุวิมล..
สุวิมล ว่องเจริญ
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา/รศ.ดร..
รศ.ดร.ยุภาวดี ..
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในง..
ชูศักดิ์ จรูญส..
สันติภาพ พุทธสันติวิธี และความขัดแย..
ดร.นพ.บรรพต ต้..
วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตร/รศ.ดร...
รศ.ดร.มนสิช สิ..
วิธีวิทยาการวิจัย/รศ.ดร.ทิพย์สิริ ..
รศ.ดร.ทิพย์สิริ..
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์/ธีระ อ..
ธีระ อาชวเมธี,..
ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ/ชา..
ชาย โพธิสิตา
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิ..
ชำนาญ ปาณาวงษ์
การวินิจฉัยโรคปริทันต์แบบใหม่และการ..
ศิโรรัช วัชรานาถ
ภาวะผู้นำภาครัฐในศตวรรษที่ 21/1ผศ.ด..
ผศ.ดร.ปณิธี กา..
Validity และ Reliability ในการวิจัย..
ปกรณ์ ศิริประกอบ
พลเมืองดี : การสร้างสังคมแห่งการตื่..
ติช นัท ฮันห์
ฐานันดรที่ 5 จากภาคประชาสังคมผู้ตรว..
พิรงรอง รามสูต..
Lippincott IIustrated Reviews : Imm..
Thao Doan ||Fa..
Data Management and Visualisation u..
Eaward McNeil
Machine learning for Healthcare App..
Sachi Nandan Mo..
Applications of Multi-Criteria Deci..
Ilker Ozsahin||..
Artificial Intelligence and Big Dat..
Miltiades Lytr..
Applications of Big Data in Healthc..
Ashish Khanna|..
เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้า..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการของมนุษย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการของมนุษย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการของมนุษย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้า..
มหาวิทยาลัยสุโข..
Visualizing Health and Healthcare D..
Katherine Rowe..
An Introduction to Healthcare Infor..
Peter McCaffrey
Data Analytics in Biomedical Engine..
Kun Chang Lee||..
เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยสำหรับกา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยสำหรับกา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ..
มหาวิทยาลัยสุโ..
เอกสารการสอนชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาจรรยาวิชาชีพและก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาจรรยาวิชาชีพและก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการช..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการช..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2 ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2 ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอาย..
สายฝน เอกวรางกูร
เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้าน..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้าน..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการปร..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการปร..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานสาธา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานสาธา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้น..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชี..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื้นฐานส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื้นฐานส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื้นฐานส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน ก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน ก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้น..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานคุ้ม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานคุ้ม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพกับการพัฒน..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพกับการพัฒน..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้น..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการสื่อส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการสื่อส..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ หน่วย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ หน่วย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทาง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์สัง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์สัง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจกับการเม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรั..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรั..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจกับการเม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทาง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมกับการท่..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประชาสัมพ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประชาสัมพ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประชาสัมพ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิถีไทย หน่วยที่..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบธุรกิจอัจฉริ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบธุรกิจอัจฉริ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบธุรกิจอัจฉริ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาวิถีไทย หน่วยที่..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และป..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
คู่มือการศึกษาชุดวิชาการเขียนภาษาอั..
มหาวิทยาลัยสุโข..
คู่มือการศึกษาชุดวิชาการเขียนภาษาอั..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังก..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้น..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้น..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์การ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรม..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาวะเด็กปฐมวั..
มหาวิทยาลัยสุโข..
Pharmacotherapy Handbook/Terry L. S..
Terry L. Schwin..
Adult Drug Information Handbook/Jef..
Jeffrey P. Gonz..
เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย หน่วยท..
มหาวิทยาลัยสุโข..
โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมแล..
รศ.พญ.มณี ภิญโ..
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำที่เป..
กรรณิการ์ กิจต..
การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง/ดร..
ดร.ศรีสุดา งาม..
การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล/พระวิช..
พระวิชิต ธมมชิโต
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
การดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้บกพร่องท..
ภัชรพล สำเนียง
ทันตวัสดุพื้นฐาน 1/ตุลย์ ศรีอัมพร
ตุลย์ ศรีอัมพร
วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟ..
ผศ.ดร.กุสุมาวดี..
สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรม สถาบัน..
สถาบันพระบรมราช..
เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต..
ธีระพล ทิพย์พย..
คู่มือการศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาอัง..
มหาวิทยาลัยสุโข..
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2564/สำนักงา..
สำนักงานสถิติแห..
รายงานประจำปี 2564 สถาบันพระบรมราชช..
วรนุช ทัศบุตร,..
รายงานการศึกษา การศึกษาผลกระทบและคา..
กรวิภา ปุณศิริ ..
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ฉบับปรัง..
ปาร์รามอง
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : ..
พ.ต.ท. ภาสกร เ..
ไมเกรนและโรคปวดศรีษะอื่นๆ/ศ.กิตติคุ..
ศ.กิตติคุณ นพ.ก..
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฏี และการป..
จักรพันธ์ เพ็ชร..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏ..
รศ.ดร.ขวัญเมือง..
ขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์อำนาจ การคำ..
รศ.ดร.บุญใจ ศร..
Using Predictive Anslytics to Impro..
John W. Nelson|..
เสน่ห์กระท่อมกับตำรับยาไทย/พระมหาขว..
พระมหาขวัญชัย ..
จะไม่รอให้เกิดพายุ : กรมควบคุมโรคแล..
แสงทอง จันทร์เ..
จะไม่รอให้เกิดพายุ : กรมควบคุมโรคแล..
แสงทอง จันทร์เฉิด
Reading 101 เทคนิคการอ่านและการเดาอ..
อาจารย์ลูกปัด อ..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาให้บริการ

หนังสือมาใหม่

ค้นหางานวิจัย

ค้นหาผลงานวิชาการ

CINAHL

ThaiLIS

MOOC Online
javascript:void(0)
รายชื่อเอกสารเข้าใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน โครงการ TDC เป็นรายชื่อเอกสารที่มีการป้อนข้อมูลระบบในเดือน พฤศจิกายน 2022 ของโครงการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.